Algemene voorwaarden en Privacy Verklaring
 

Algemene voorwaarden:

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Feet deluxe en een cliënt van toepassing. Voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

Beauty & Feet deluxe zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Feet deluxe melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer, email aan judith@beautyfeetdeluxe.nl of via het online afspraken systeem Salonized, 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht alle kosten van de geplande afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de behandeling annuleren en de kosten van de geplande afspraak in rekening brengen.

Beauty & Feet deluxe moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden m.u.v. onvoorziene omstandigheden en dubbele boekingen. 

4. Betaling

Beauty & Feet deluxe vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten op de producten. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen mits anders overeengekomen uitzonderlijk bij behandeling in kuurverband of V.I.P. Abonnementen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty & Feet deluxe vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty & Feet deluxe behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty & Feet deluxe zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Beauty & Feet deluxe is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty & Feet deluxe verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Beauty & Feet deluxe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty & Feet deluxe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Beauty & Feet deluxe geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Beauty & Feet deluxe gekochte producten en behandelingen,krijgt de cliënt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

Producten met een ongeopende verpakking kunnen tot 14 dagen na aankoop geruild worden voor een ander product of het aankoop bedrag. Indien de verpakking of het product niet(meer) verkoopbaar is voor Beauty & Feet deluxe kan het product niet meer worden geruild of tegen het aankoop bedrag worden ingeleverd.

Bij een allergische reactie op een product dient de cliënt dit binnen 5 dagen na de reactie te melden bij aan Beauty & Feet deluxe. Beauty & Feet deluxe is hierna verplicht dit te melden bij de leverancier. Eventuele teruggave van het aankoop bedrag of ruiling voor een andere product is na overleg tussen merk, leverancier en Beauty & Feet deluxe.

9. Beschadiging & diefstal

Beauty & Feet deluxe heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of de naam schade aanricht. Beauty & Feet deluxe meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Feet deluxe. Beauty & Feet deluxe is verplicht de klager binnen vijf werkdagen te infomeren over het in behandeling nemen van de klacht. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty & Feet deluxe een gepaste oplossing voor de klacht aanbieden, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty & Feet deluxe en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty & Feet deluxe het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Indien de cliënt zichzelf ongeacht de weigering toch toegang geeft tot de salon is Beauty & Feet deluxe genoodzaakt de politie in te schakelen.

Beauty & Feet deluxe heeft het recht om de cliënt te weigeren ten minsten 2 maal per 12 maanden of 2 van de 6 afspraken niet is komen opdagen op de geplande afspraak zonder dit 24 uur vooraf te melden, Beauty & Feet deluxe naamschade heeft aangericht of ten minste 1 factuur minstens 3 maanden heeft open staan.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty & Feet deluxe en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Privacy verklaring:

Beauty & Feet deluxe heeft een active verwerkersovereenkomst met het onine afspraken- en kassasysteem Salonized. Beide partijen zullen gegevens van de cliënt niet delen met derden. 
Beauty & Feet deluxe bewaard de gegevens van de cliënt tot 2 jaar na de laatste overeenkomst tussen beide partijen en zal hierna de gegevens verwijderen. 
Beauty & Feet deluxe zal geen informatie of gegevens van de cliënt delen die de cliënt kunnen schaden.

Versie 01-2020

Aanvullende maatregelen wegens Coronavirus. 
Deze aanvullende maatregelen zullen tot nadere order gelden.

1.     Indien jezelf of een gezinslid(huisgenoot) ziekteverschijnselen zoals, hoesten, niezen, loopneus of koorts/verhoging heeft, annuleer dan de afspraak en kom niet naar de salon.

2.     De dag voor de afspraak neem ik contact op om bovenstaande te controleren, is jouw afspraak op een maandag dan neem ik die ochtend contact met jou op.

3.     Kom alléén naar de salon en uitzonderlijk op afspraak.

4.     Vanaf 5 minuten vooraf de afspraak ben je welkom, indien je eerder komt staat er een stoel bij de voordeur waar je plaats kunt nemen. Dit uitvoorzorg zodat klanten elkaar niet kruisen.

5.     Klop op de deur wanneer je voor de deur staat, deze is namelijk op slot.

6.     Hang bij binnenkomst je jas/vest over de leuning van de beschikbare stoel.

7.     Na binnenkomst vraag ik om de handen te wassen en te desinfecteren.

8.     Elke behandeling voor ik uit met handschoenen en een mondkapje. Indien je zelf wenst om een mondkapje te dragen is dat toegestaan met uitzondering van de Huidverbeterende behandelingen en bij het harsen van het gezicht.

9.     Betalen kan alleen met de pin, betaalverzoek of via overboeking. Het liefst niet contant, indien dit niet anders mogelijk is dan wel gepast.

10.  Raak geen onnodige spullen in de salon aan.

11.  Het toilet in de salon is tijdelijk buiten gebruik.

 

Het ophalen van producten kan alleen op afspraak, deze afspraak zal zowel online, telefonisch als via de email mogelijk zijn om te plannen.

Afspraken voor behandelingen worden alleen via de telefoon, WhatsApp, de mail en facebook gemaakt.

Behandelingen kunnen tijdelijk niet online worden geboekt, online annuleren via de link in de bevestigingsmail is wel beschikbaar.

Binnen 24 uur voor de afspraak is kosteloos annuleren alleen mogelijk bij ziekteverschijnselen, wel vraag ik bij ziekteverschijnselen zo spoedig mogelijk contact met de salon op te nemen.

 


Natuurlijk wordt na elk bezoek van een klant de salon geventileerd, schoongemaakt en gedesinfecteerd om de verspreiding van het virus te voorkomen.
 

Indien er in de salon niet aan de maatregelen wordt voldaan, word de behandeling per direct geannuleerd en worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Hier zijn geen discussies over mogelijk, alleen op de voorwaarden van bovenstaande regels mag de salon open zijn voor behandelingen.

Recensies

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en volg Beauty & Feet deluxe op Instagram.