Beauty & Feet deluxe V.I.P Abonnement – ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het V.I.P abonnement dat de klant bij ons heeft afgesloten/gaat afsluiten.

1. Abonnementsverstrekker: Beauty & Feet deluxe.
2. Abonnementshouder: De klant.

Artikel 2 – Type abonnement
Abonnement voor behandelingen en eventuele producten gedurende één jaar, conform beschreven op het inschrijfformulier.

Artikel 3 – Dekking van het abonnement
1. De klant mag gebruik maken van de diensten die vallen onder het type abonnement dat is
afgesloten zoals omschreven op het inschrijfformulier van het desbetreffende abonnement voor een periode van
één jaar.
2. De klant kan het maximaal aantal diensten en producten vermeld op het inschrijfformulier gebruiken. Het recht op het aantal beschikbare diensten en producten in het abonnement verlopen wanneer de eind datum van het abonnement is verlopen. Over de restwaarde van de te vervallen diensten en producten zal geen restitutie plaats vinden.
3. Thuis producten en product keuzen tijdens de diensten geschiedt conform het advies en abonnement inhoud.
4. Het abonnement is persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan derden, alleen geldig in de salon waar deze is afgesloten en kan niet gecombineerd worden met andere acties.
5. In overleg is het mogelijk tegen meerprijs een product uit een hoger segment te kiezen in plaats van het product dat tot het abonnement behoort. De extra kosten zullen hierbij in rekening gebracht worden.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van het abonnement
1. Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Na het
versrijken van de eind datum wordt het abonnement niet automatisch verlengt, maar moet de klant zich opnieuw inschrijven voor het abonnement. Beauty & Feet deluxe zal de klant 1 maand voor het verlopen van het abonnement hiervan op de hoogte stellen en vragen of de klant een nieuw abonnement wilt afnemen.
2. Het voortijdig opzeggen van het abonnement is alleen mogelijk indien de klant akkoord gaat met een afkoopsom en afziet van de verkregen korting uit het abonnement. De afkoopsom bestaat uit de verrekening van afgenomen producten, diensten, de reeds betaalde bedragen en verkregen kortingen.
3. Bij ingang van het abonnement heeft u 14 dagen wettelijke bedankt tijd. Binnen deze dagen kunt u het abonnement ongeacht de reden annuleren. Ontvangen producten en behandelingen kunnen niet worden terug genomen en zullen alsnog in rekening worden gebracht min de geldende korting van het abonnement.
4. Opzegging is mogelijk door ons per e-mail hiervan in kennis te stellen (judith@beautyfeetdleuxe.nl). Wij zullen uw opzegging binnen 5 werkdagen bevestigen. De klant dient dus altijd in de gaten te houden of er binnen 5 een bevestiging van Beauty & Feet deluxe is ontvangen. Zonder deze bevestiging is de opzegging van het abonnement niet op de correct wijze bij Beauty & Feet deluxe binnengekomen, waardoor het abonnement blijft doorlopen.
5. In bijzondere gevallen – bijvoorbeeld als gevolg van een ernstige ziekte, overlijden of verhuizing (buiten een straal van 25 km) – is het bij uitzondering mogelijk het abonnement
gedurende de looptijd vroegtijdig te beëindigen. Dit zal Beauty & Feet deluxe per geval beoordelen. Hier kunnen éénmalige kosten aan verbonden zijn indien het verbruik van diensten en producten meer is dan reeds betaald.
6. Beauty & Feet deluxe het abonnement per direct te beëindigen in geval van
wanbetaling, agressie, herhaaldelijk niet op komen dagen op gemaakte afspraken (meer dan 2x) of het negeren van onze adviezen. Het resterende bedrag tot aan de vroegst mogelijke beëindiging wordt per direct volledig opvorderbaar.
7. Beauty & Feet deluxe behoudt het recht voor om éénzijdig het abonnement per direct te
beëindigen of wijzigingen aan te brengen in de abonnementsvorm en/of -voorwaarden. Wijzigingen zullen per e- mail en/of in de salon kenbaar worden gemaakt. Er is geen
recht op terugbetaling van reeds betaalde maandelijkse termijnen.
8. Beauty & Feet deluxe behoudt het recht om éénzijdig om de prijs van het abonnement te wijzigen bij wijzigingen in kostprijzen, inkoopprijzen en inflatie. Indien producten niet leverbaar zijn of diensten niet uitgevoerd kunnen worden door producten die niet leverbaar zijn of uit het assortiment zijn gehaald heeft Beauty & Feet deluxe het recht dit tussentijds te wijzigen in het abonnement of het product of de dienst door vergelijkbaar te vervangen.

Artikel 5 – Betaling van het abonnement
1. Betaling van het abonnement geschiedt per 4 weken en (tijdelijk per betaalverzoek) uitsluitend per automatische incasso, waarvoor de klant een doorlopende machtiging verstrekt aan Beauty & Feet deluxe.
2. De eerste (betaalverzoek) incasso zal plaats vinden op de eerste dag na bevestiging van inschrijving en zal dan om de 4 weken geschieden.
3. Betaling geschied in 13 termijnen of anders overeengekomen, beschreven op het desbetreffende inschrijfformulier en in de bevestiging. Beiden via automatische incasso.
4. De kosten van een mislukte (betaalverzoek) incasso poging en /of van een betalingsherinnering zijn
€3,00 per stuk per betalingsperiode.
5. Bij een mislukte (betaalverzoek) incasso en/of een betalingsherinnering dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na datum op de rekening van Beauty & Feet deluxe.
6. Bij een overschrijding van 14 dagen na de 2de betalingsherinnering behoudt Beauty & Feet deluxe het wettelijk recht. Beauty & Feet deluxe zal de levering van de diensten op schorten, administratie en/of buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen en de vordering overdragen aan een incassobureau. Alle kosten die worden gemaakt om alsnog de verschuldigde abonnementsgelden te kunnen incasseren, zijn voor rekening van de klant.
7. Wanneer het noodzakelijk blijkt om een incassobureau in te schakelen, worden alle resterende
periodes, tot aan de vroegst mogelijke beëindiging van het abonnement, per direct volledig invorderbaar. Daarnaast zullen er bovenop de op dat moment reeds openstaande vordering €50,00 euro extra administratiekosten in rekening worden gebracht en de wettelijke rente.
8. Wanneer de klant niet tevreden bent over de dienstverlening van Beauty & Feet deluxe, is dit
geen geldige reden om de maandelijks verschuldigde kosten van het abonnement niet te voldoen. Stel Beauty & Feet deluxe op de hoogte van de klacht, dan kijkt Beauty & Feet deluxe samen met de klant naar een oplossing.

Artikel 6 – Overige voorwaarden

1. Voor alle zaken waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Beauty & Feet deluxe
de uitkomst.
2. Beauty & Feet deluxe verwerkt klantgegevens in de daarvoor bestemde computersystemen binnen de kaders van de wet bescherming persoonsgegevens op de volgende wijze en voor deze doeleinden: Facturatie, commercie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
3. De klant ziet af van vooraankondiging van de door Beauty & Feet deluxe te incasseren bedragen.
4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct verstrekken van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij het afsluiten van het abonnement. Als de klant verhuist of een ander e- mailadres krijgt, zal dit tijdig aan Beauty & Feet deluxe doorgeven worden zodat er over de juiste gegevens beschikt word om de klant per post of email te bereiken.
5. Beauty & Feet deluxe kan ten alle tijde de inschrijving voor een V.I.P. abonnement weigeren. Bij
weigering word de klant via email of brief op de hoogte gesteld. Mogelijke redenen voor het weigeren van inschrijving zijn, achterstand van betalingen, herhaaldelijk niet komen opdagen bij gemaakte afspraken, herhaaldelijk annuleren van afspraken binnen 72 uur voor aanvang van de afspraak.

Artikel 7- Toepasselijk recht en geschillen.
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen beide partijen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. De klant is gehouden alle kosten van maatregelen in en buiten rechte tot vordering te voldoen.

Beauty & Feet deluxe www.beautyfeetdeluxe.nl judith@beautyfeetdeluxe.nl telnr. 0117 308854

Privacy verklaring

Beauty & Feet deluxe verwerkt onderstaande gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten, communicatie en facturatie. Hiernaast heeft Beauty & Feet deluxe ook wettelijke verplichtingen waarvoor persoonlijke gegevens
verwerkt moeten worden.

Beauty & Feet deluxe verwerkt de volgende gegevens met de bijbehorende redenen.
– Persoonlijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verwerkt om met u afspraken vast te kunnen leggen, u te contacteren bij eventuele wijzigingen, annuleren en vragen omtrent de gemaakte afspraak.
– Afname van diensten en producten. Deze worden gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn en bij te kunnen houden welke behandelingen en producten u heeft afgenomen en statistieken bij te houden over in het door klanten afgenomen diensten en producten bij Beauty & Feet deluxe.
– Uw e-mailadres word verwerkt om u bevestigingen en herinneringen van uw gemaakt afspraak te sturen. Indien akkoord gegaan word uw e-mail adres ook verwerkt om nieuwsbrieven, aanbiedingen en informatieve berichten te sturen.
– Gezondheid zoals medicatie, ziekte(diabetes en reuma), allergieën en zwangerschap worden verwerkt om het uitvoeren van behandelingen en product gebruik zowel thuis als in de behandelingen aan te passen op uw gezondheid om complicaties te voorkomen en het gewenste resultaat van de behandelingen te behalen.

Alle bovenstaande gegevens worden verwerkt in het beveiligde online systeem Salonized. Beauty & Feet deluxe en Salonized hebben een actieve verwerkersovereenkomst om uw gegevens te beschermen.
Beauty & Feet deluxe deelt uw gegevens niet met derde partijen.
Bovenstaande gegevens worden tot één jaar na laatste aankoop van product of dienst verwijderd.
Indien u nog openstaande facturen heeft staan bij Beauty & Feet deluxe worden uw gegevens pas verwijderd nadat deze zijn voldaan.

versie 01-2019

logo-provoet
logo-peclavus
logo-diego-dalla-palma-2
logo-procert